Od konce dubna nabízíme nová vyšetření, která přispívají k diagnostice glutenové enteropatie (celiakie a Duhringovy dermatitidy), a to vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze, endomysiu, gliadinu a deaminovanému gliadinu. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením naleznete dále v článku.

Dále nově nabízíme vyšetření protilátek proti různým potravinám a jejich součástem, které jsou nástrojem diagnostiky potravinových intolerancí. Výčet potravin a jejich součástí, proti kterým je možno vyšetřit protilátky naleznete zde. Požadavky na tato nová vyšetření najdete mj. na naší nové žádance na imunologické vyšetření.

Celiakie (protilátky proti tkáňové transglutamináze, endomysiu, gliadinu a deaminovanému gliadinu)

Celiakální sprue (celiakie) je chronické celoživotní onemocnění, charakterizované trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu) a typickými zánětlivými změnami sliznice tenkého střeva. Tyto změny vedou k porušenému vstřebávání všech živin, minerálů, vitaminů i vody, stupeň této poruchy je odvislý od tíže postižení sliznice – proto se vyskytují různé klinické formy od plně rozvinutých až k formám neúplným či zcela bezpříznakovým. S onemocněním se setkáváme nejčastěji v dětském věku, ale může se manifestovat kdykoliv v dospělosti. Zatímco u malých dětí převládají střevní příznaky, u ostatních, zejména u dospělých, jsou to příznaky mimostřední (atypické) – únava, slizniční změny, kožní projevy, anémie, kostní projevy, gynekologické obtíže, apod. Celiakie často doprovází  diabetes I. typu, choroby štítné žlázy, Downův syndrom, IgA deficienci, plicní, jaterní, nervové a další onemocnění.

Celiakie je jednou z forem glutenové enteropatie (nesnášenlivosti lepku), druhou je dermatitis herpetiformis Duhring. Duhringova dermatitida má charakteristický kožní nález – výsev typických, silně svědivých puchýřků v různých lokalizacích – a změny střevní sliznice identické jako u celiakie. Incidence Duhringovy dermatitidy se v posledních letech zřetelně zvyšuje a její výskyt se posouvá do nižších věkových skupin.

Laboratorní vyšetření:

Protilátky proti tkáňové transglutamináze (a-tTG):

Tkáňová transglutamináza je hlavním patogenem protilátek proti endomysiu. Je to enzym, který katalyzuje deaminaci gliadinu v buňkách střevní sliznice a právě jeho komplex s gliadinem může stimulovat imunitní systém k tvorbě protilátek. Přítomnost protilátek třídy IgA je vysoce citlivým a specifickým laboratorním průkazem glutenové enteropatie, spolu se stanovením protilátek proti endomysiu dosahuje citlivost a specifita hodnoty až 100%. U Duhringovy dermatitidy, při nízkém příjmu prolaminů a při imunosupresivní terapii  mohou být protilátky negativní . V nízkých titrech mohou být pozitivní i u jiných autoimunitních onemocnění, tumorů, srdečních postižení a infekcí. Hladina protilátek rychle reaguje na bezlepkovou dietu, takže jsou vhodné i pro monitoring úspěšnosti dietního režimu. Primární je stanovení protilátek v třídě IgA, u jedinců se selektivním deficitem IgA je nutné vyšetřovat ve třídě IgG. Protilátky třídy IgG jsou ale zatíženy vyšší nespecifitou, zvýšené hladiny lze nalézt i u různých zánětlivých onemocnění střev. Nedoporučujeme testovat u dětí do dvou let – vyšetření zde má nižší specifitu než u ostatních věkových skupin. Nahraďte vyšetřením protilátek proti gliadinu a deaminovanému gliadinu.

Druh veličiny: arbitrární koncentrace
Jednotka: U/ml
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod v lednici; sérum 5dní v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní < 10 U/ml
  pozitivní >= 10 U/ml

 

Protilátky proti endomysiu:

Endomysium je složka pojivové tkáně, která obklopuje snopce hladkých svalů v určitých lokalizacích. Přítomnost protilátek třídy IgA proti endomysiu (detekovaná metodou nepřímé imunofluorescence) je vysoce citlivým a specifickým diagnostickým průkazem glutenové enteropatie. U Duhringovy dermatitidy, při nízkém příjmu prolaminů a při imunosupresivní terapii mohou být protilátky negativní.  Hladina protilátek rychle reaguje na bezlepkovou dietu, takže jsou vhodné i pro monitoring úspěšnosti dietního režimu. Nedoporučujeme testovat u dětí do dvou let – vyšetření zde má nižší specifitu než u ostatních věkových skupin. Nahraďte vyšetřením protilátek proti gliadinu a deaminovanému gliadinu.

Druh veličiny: fluorescence
Jednotka: pozitivní / negativní
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod v lednici; sérum 7 dní v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní

 

Protilátky proti gliadinu:

Gliadin je složkou bílkovinného komplexu lepku (glutenu) v obilných zrnech; nejvíce je zastoupený v pšenici. Antigliadinové protilátky jsou spíše projevem zvýšené permeability střevní stěny a mohou být pozitivní u celiakie, ale i dalších onemocnění jako jsou oportunní střevní infekce, nespecifické střevní záněty nebo IgA nefropatie, u lidí s alergií na kravské mléko a v nízkých titrech i u zdravých jedinců. Jejich citlivost a specifita pro celiakii je obecně nižší než u protilátek proti endomysiu a proti tkáňové transglutamináze s výjimkou věkové skupiny dětí do 2 let. Lze je ale využít pro monitorování účinku bezlepkové diety. Stanovení protilátek proti gliadinu ve třídě IgG je citlivější, naproti tomu stanovení ve třídě IgA má vyšší specifitu pro celiakii.

Druh veličiny: arbitrární koncentrace
Jednotka: U/ml
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod v lednici; sérum 7 dní v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní < 11 U/ml
  hraniční 11 - 14 U/ml
  pozitivní > 14 U/ml

 

Protilátky proti deaminovanému gliadinu:

Epitopy gliadinu vzniklé po deaminaci tkáňovou transglutaminázou vyvolávají u predisponovaných jedinců  tvorbu protilátek. Tyto protilátky proti deaminovanému gliadinu jsou vysoce citlivým a specifickým markerem glutenové enteropatie; u pacientů s Duhringovou dermatitidou jsou podle jedné studie častější než u pacientů s celiakií. Jejich stanovení je zvláště výhodné ve věkové skupině dětí do 2 let, kdy je citlivost a specifita stanovení vyšší než u protilátek proti tkáňové transglutamináze a proti endomysiu. Jsou vhodné i ke sledování účinku bezlepkové diety.

Druh veličiny: arbitrární koncentrace
Jednotka: U/ml
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod v lednici; sérum 7 dní v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní < 13 U/ml
  hraniční 13 - 15 U/ml
  pozitivní > 15 U/ml

 

Literatura:
- Frühauf P ad., Nové doporučení ESPGHAN pro diagnostiku celiakie, Pediatr. praxi 2012; 13(3):211-213
- Malíčková K., Janatková I., Šandová P., Fučíková T., Imunologická laboratorní vyšetření při podezření na celiakii, Interní medicína pro praxi 10/2005
- Kohout P., Diagnostika a léčby celiakie, Interní Med. 2006; 7 a 8:324-326
- Jaskowski TD, Donaldson MR et al.: Novel screenind assay performance in pediatric celiac disease and adult dermatitis herpetiformis. JPGN 2010, 51: 19-23.


Potravinové intolerance

Nežádoucí reakce na potraviny mohou být různého původu. Vedle enzymatických poruch (např. nedostatek laktázy), kdy problémy vyvolává nedostatečné trávení určité potraviny, se různé složky potravy mohou chovat jako antigeny a mohou vyvolávat tvorku protilátek různého typu. Pokud jde o protilátky třídy IgE, jedná se o imunopatologickou reakci tzv. I. typu (alergickou), která se nejčastěji dostavuje v řádu minut po požití a projevuje se orálně alergickým syndromem, kožními projevy, dušností, ve zvlášť závažných případech až anafylaktickým šokem. K laboratornímu průkazu slouží vyšetření specifických IgE protilátek (možnosti vyšetření specifického IgE). Mohou ale vyvolávat také tvorbu protilátek třídy IgA, resp. IgG. V tomto případě bývají klinické obtíže méně závažné, dostavují se v řádu hodin až dní a obvykle mají nespecifický charakter - migrény, průjmy, únava a nadýmání.

Potravinovou intoleranci vyvolávají nejčastěji bílkovinné součásti potravin, obvykle glykoproteiny s nízkou molekulární hmotností. Nabízíme vyšetření protilátek třídy IgA a IgG proti následujícím potravinám nebo jejich součástem:

Kravské mléko (IgA, IgG)

Intolerance kravského mléka je nejčastější příčinou potravinové intolerance v dětství, ale může se objevit i v dospělosti, např. v souvislosti s tzv. syndromem zvýšené propustnosti střeva. U dětí bude její příčinou častěji nesnášenlivost bílkovin kravského mléka, z nichž nejvíce jsou v mléce zastoupeny ß-laktoglobulin, ?-laktalbumin a kasein. U dospělých to bude častěji nesnášenlivost mléčného cukru – laktózy, která může být dána geneticky (informace o genetickém vyšetření laktózové intolerance), může být následkem zánětlivých nebo jiných onemocnění střev, např. celiakie nebo může být spojena s tvorbou protilátek třídy IgA a IgG.

Druh veličiny: arbitrární koncentrace
Jednotka: U/ml
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: IgA IgG
   negativní < 11 U/ml < 15 U/ml
   hraniční 11 - 14 U/ml 15 - 20 U/ml
   pozitivní > 14 U/ml > 20 U/ml

 

Kasein (IgA, IgG)

Intolerance bílkovin kravského mléka je nejčastější příčinou potravinové intolerance v dětství, ale může se objevit i v dospělosti, např. v souvislosti s tzv. syndromem zvýšené propustnosti střeva.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Alfa-laktalbumin (IgA, IgG)

Intolerance bílkovin kravského mléka je nejčastější příčinou potravinové intolerance v dětství, ale může se objevit i v dospělosti, např. v souvislosti s tzv. syndromem zvýšené propustnosti střeva.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Beta-laktoglobulin (IgA, IgG)

Intolerance bílkovin kravského mléka je nejčastější příčinou potravinové intolerance v dětství, ale může se objevit i v dospělosti, např. v souvislosti s tzv. syndromem zvýšené propustnosti střeva.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Laktóza (IgA, IgG)

Intolerance laktózy souvisí s aktivitou enzymu laktázy, která štěpí mléčný cukr, laktózu na glukózu a galaktózu. Snížená aktivita enzymu může být vrozená (informace o genetickém vyšetření laktózové intolerance), ale v dospělosti se snižuje přirozeně. Laktóza se tak dostává do vzdálenějších částí střevního traktu, kde je fermentována střevními bakteriemi mléčného kysání, což může vést k pestrému spektru klinických příznaků – nadýmání, vodnatým kyselým průjmům, pocitům tlaku v břišní dutině (ty se objevují typicky 0,5 – 2 hod po konzumaci), ale také k zácpě, nevolnosti a zvracení. Intolerance laktózy je také častým průvodním jevem celiakie. Nestrávená laktóza může přes střevní stěnu přecházet do krevního řečiště a vyvolávat tvorbu protilátek.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Ovalbumin (IgA, IgG)

Nesnášenlivost vaječných proteinů se projevuje nejčastěji u dětí školního věku.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Sója (IgA, IgG)

Nesnášenlivost sójových proteinů je druhou nejčastější příčinou potravinové intolerance, zvláště u dětí s primární intolerancí kravského mléka.

Druh veličiny: absorbance; index pozitivity (IP)
Jednotka: -
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: negativní IP < 1
  hraniční IP = 1,0 - 1,3
  pozitivní IP > 1,3

 

Candida (IgA, IgG, IgM)

Kvasinky rodu Candida představují u zdravých osob saprofytickou flóru nosohltanu, zažívacího a pohlavního ústrojí. U imunokomprimovaných osob mohou vyvolávat oportunní infekce.  Mananové a glukanové sekvence buněčné stěny C. albicans u pacientů s chronickými zánětlivými onemocněními střev a se střevními potížemi neidentifikovatelného původu vyvolávají intoleranci na některé potraviny.

Druh veličiny: arbitrární koncentrace
Jednotka: U/ml
Materiál k analýze: sérum
Stabilita: plná krev 24 hod. v lednici; sérum 72 hodin v lednici; delší skladování při -20°C
Odběr: srážlivá krev; skladování a transport v chladu
Referenční hodnoty: IgA IgG IgM
   negativní < 10 U/ml < 15 U/ml < 15 U/ml
   hraniční 10 - 15 U/ml 15 - 21 U/ml 15 - 21 U/ml
   pozitivní > 15 U/ml > 21 U/ml > 21 U/ml

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření.

Naším cílem je dlouhodobé poskytování špičkové laboratorní medicíny, udržení a budování kvalitních vztahů se spolupracujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Naše možnosti

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. se zabývá vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Klinická biochemie Svitavy s.r.o.
Nádražní 1285/7, Svitavy 568 02
+420 571 666 444, 737 004 430

Pracovní doba: 7:30 – 15:30

Společnost Klinická biochemie Svitavy s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)

-->